Фондация "ЗАЕДНО - общуване за подкрепа и развитие"

Фондация “ЗАЕДНО – общуване за подкрепа и развитие” (ЗАЕДНО) е българска, неправителствена, не-стопанска и не-политическа организация, регистрирана през 2005 и работеща в обществена полза.

Мисията на ЗАЕДНО е да подкрепя хармоничното израстване на личността и устойчивото развитие на общностите.

Нашите усилия са насочени към децата, младите хора и техните общности със специален фокус към онези от тях, които живеят във високо рискова социална, икономическа или крайно изолирана географска среда.

Прилагаме иновативните методи и средства на неформалното образование, изкуството и доброволчеството, за да се научим да бъдем, да правим, да знаем и да живеем заедно оставяйки един по-добър и по-усмихнат свят на децата си.

ЗАЕДНО работим за въвеждане на алтернативни социални практики за позитивна промяна на личността и обществото ни чрез:

  • изграждане на Солидарни общности за взаимна подкрепа, развитие на скрития потенциал, мобилизиране на местни ресурси и разкриване на нови възможности
  • развитие на електронни и холистични мрежи за стратегическа комуникация и партньорство в гражданския сектор
  • провеждане на тренинг модули за продължаващо и надграждащо образование
  • реализиране на кампании за опазване на околната среда, правата на човека и културните ценности