ЗАЕДНО в действие

Дейности

Екипът на ЗАЕДНО с много вдъхновение, професионализъм и любов  работи в следните направления:

 

Разработваме програми за интегрални иновативни подходи в образованието свързани с откривателкото учене и личното преживяване сред природата.

Развиваме и популяризираме интегралните образователни практики на Вкусната образователна био-градинка (за деца 3-6 години) или Растяща класна стая в училищния двор, където децата могат да учат интегрални уроци от природата по всички предмети. Подпомагаме екипите на детски градини, училища, родителите и местните общности да създават собствени образователни градини и да провеждат занимания по интегрално откривателско учене за деца от всички възрасти.

 

Изграждаме лесни за самостоятелна работа динамични УЕБ САЙТОВЕ  и виртуални кампании на  граждански инициативи и проекти

ЗАЕДНО има за мисия да подкрепи и стимулира присъствието и активността на българските НПО в Интернет пространството. Изграждането на индивидуални Интернет сайтове на гражданските организации и инициативи, и обучението за ефективно ползване на Интернет е сред основните дейности на ЗАЕДНО.

Основен акцент при изработката на Интернет сайтове от екипът на ЗАЕДНО, е да осигури висока степен за динамичност на съдържанието и автономност на организацията, както по време на изграждане, така и в процеса на продължаващо развитие на сайта. Уебсайтовете изграждани от ЗАЕДНО, са създаден на базата на внимателно проучване на специфичните нужди и потребности на неправителствените организации.


Организираме ДОБРОВОЛЧЕСКИ АКЦИИ и правозащитни кампании

Доброволческите и добро-творческите акции са тематични инициативи, които се провеждат в рамките на един или повече дни. Това е уникален, лесен и забавен начин за учене чрез преживяване и създаване на трайни приятелства.

Те са  истинско приключение и безценна житейска опитност за  изследване на неограничените, непознати и неподозирани възможности на личността и силата на екипa.


Провеждаме ОБРАЗОВАТЕЛНИ и СОЦИАЛНИ  еко-лагери и ателиета

  • Академия за живот – интерактивни мероприятия за формиране на лична позитивна психологическа нагласа, формиране на умения

  • Време ЗАЕДНО – арт-занимания за демонстрация на възможностите за ефективно и творческо използване на свободното време в семейството и общността, в контекста на 40-те ценности за развитие.

  • ЗАЕДНО можем повече – съвместни акции, с които  демонстрираме сред широката общественост силата на солидарно отговорните общности – а именно – огромната морална, материална и емоционална стратегическа подкрепа, която личността и семейството могат да намерят и отдадат вътре в общноста, в която живеят – включително от и за най-уязвимите нейни членове – хората със специфични потребности.

Съдействаме с КОНСУЛТАЦИИ и ЕКСПЕРТНА ПОДКРЕПА на проекти и инициативи за изграждане на солидарни мрежи за взаимна подкрепа

При подходът на „солидарните общности“ положителната социална и личностна промяна се случва прогресивно отвътре-навън, не се разчита на „спасение отвън“, основният движещ фактор са самите членове на една общност, ползват се основно ресурси налични вътре в общността, целеносочено се работи върху формиране и развитие на споделени утвърждаващи ценности за развитие и набор от конкретно-приложими социални инструменти – т.е. съвместни дейности, които са лесни и атрактивни за реализация, достъпни и отворени за участие за всички членове на общността, базирани на разбирането, че „заедно можем повече“ и също на принципите на добрата воля, споделените опит и знания, и най-вече - взаимната подкрепа и уникален принос на всички членове на дадена общност.

Subscribe to RSS - ЗАЕДНО в действие
Go to top