Първата вкусна био-градинка в София - сезон 2011

„Всеки може да каже колко семки има в една ябълка, но кой може да знае колко ябълки се крият в една единствена семчица...”

С този проект отпочваме сбъдването на една любима мечта - тук, в сърцето на големия столичен град, да изградим едно зелено, красиво, полезно и любимо място, където заедно с децата си, да учим най-скъпоценните уроци - тези на Природата.

 

Започваме изграждането на вкусни био-градинки в София с един проект на Фондация "ЗАЕДНО – общуване за подкрепа и развитие" и партньори, които се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация "Екообщност" и Фондация "Чалз Стюът Мот" по програма "Място за живот 2011"

 

ВКУСНАТА БИО-ГРАДИНКА (Еdible Garden in Kindergarden) е изключително популярна по света практика за екологично образование чрез преживяване, а нейното изграждане е прекрасен повод-вдъхновение за появата на солидарни (взаимно подкрепящи се) общности. По един естествен, забавен и лесен начин ВКУСНАТА БИО-ГРАДИНКА се превръща в любим на децата, удобен за възпитателите и предпочитан от родителите инструмент за устойчиво формиране на практични навици и умения. А в дните, когато се провеждат солидарни акции за изграждане и обгрижване, ВКУСНАТА БИО-ГРАДИНКА се превръща в едно прекрасно място за креативно общуване между децата и членовете на семействата и общността - те заедно учат, играят и общуват, преоткривайки тайните на природата.

 

Ако идеята ви хареса - ЗАПОВЯДАЙТЕ при нас - ще се радваме да играем и учим заедно.

„ВКУСНАТА БИО-ГРАДИНКА“ е образователна билково-зеленчукова градина, която ще
създадем с децата, възпитателите и родителите в двора на столичната ЦДГ N93
„Славейче“. Там «зелената» теория ще се превръща в житейска опитност.

 

ДЕЙНОСТИ, които ще реализираме в рамкита на проекта:

• СОЛИДАРНИ АКЦИИ за изграждане на градинката – ще адаптираме, оживим и превърнем в привлекателно място за градинарстване, учене и игра, най-изоставената част от задния двор на детската градина. Ще сглобим дървени цветно-билкови градинки и класическа зеленчукова градина с компост и инсталация за събиране на дъждовна вода.

• УРОЦИ ОТ ПРИРОДАТА ЗА ВСИЧКИ – или класна стая на открито, в която заедно с децата и родителите ще изучаваме изкуството да си отгледаш градина и да се храниш здравословно. В процеса на работа, учене и игра, ще разработим
обучителни модули за алтернативно, забавно, креативно еко-образование, както за децата, така и за възрастните – възпитатели, трейнери, родители.

• ВИДЕО КЛИП “ГРАД НА МЕЧТИТЕ – КАК СИ НАПРАВИХМЕ ВКУСНА БИО-ГРАДИНКА В СОФИЯ ” - кратко филмче, проследяващо основните стъпки в изграждането на Био-градинката

УЕБСАЙТ за споделяне, обмен на ресурси и добри практики за ВКУСНИ ГРАДИНКИ

• ОН-ЛАЙН ПЪТЕВОДИТЕЛ “КАК ДА СИ НАПРАВИМ ВКУСНА БИО-ГРАДИНКА” - вдъхновяващ онлайн наръчник с инструкции, игри от модулите, интервюта на участниците, снимки и практични съвети за всички, които биха искали да направят подобни градинки.


КАКВО ОЧАКВАМЕ ДА ПОСТИГНЕМ – до края на октомври 2011:

ВКУСНА БИО-РЕКОЛТА от първата в София учебна билково-зеленчукова градина, в която се прилагат принципите на биологично чистото земеделие

НАРЪЧНИК с разработени учебни модули за “вкусни уроци” сред Природата
, вдъхновение и ресурси за създаването на други образователни и забавни ВКУСНИ БИО-ГРАДИНКИ в двора на образователните заведения и между блоковите пространства в кварталите на големия град.

СОЛИДАРНА ОБЩНОСТ от приятели и съмишленици на градинката, които ще продължат да я поддържат и развиват и ще вдъхновяват и нови градинки

ПОЗИТИВНА НАГЛАСА И ОСЪЗНАТО ОТНОШЕНИЕ към грижата за околната среда и здравословното хранене у децата, родителите и възпитателите

 

ЗАЩО ВКУСНАТА БИО-ГРАДИНА Е УНИКАЛНА?

ВКУСНАТА БИО-ГРАДИНКА е иновативен образователен инструмент с огромен потенциал и стратегия, която помага на възпитателите да обединят много и различни теми и да ги предоставят на децата по един интерактивен, лесен за реализация и
изключително атрактивен начин.

ВКУСНАТА БИО-ГРАДИНКА е място за споделяне на общата грижа за растенията, място за осъзнаване и преживяване на ценността на храната, възможност за култивиране на навици за здравословно хранене и опознаване на процесите в Природата. Тя е неограничен ресурс на идеи, възможности за позитивно общуване и култивиране на позитивни ценности за живота.

 

ЗАЩО ВКУСНАТА ГРАДИНКА Е ТАКА ЛЮБИМА и СКЪПО-ЦЕННА ЗА ВСИЧКИ НАС?

Защото с изграждането на първата вкусна био-градинка градинка в София въвеждаме социална иновация в подкрепа на алтернативното образование за деца и възрастни. То включва учене чрез преживяване и трайно изгражда позитивни качества и креативна нагласа към света, в който живеем.

Със създаването на учебната био-градинка, ще добавим една лесна, атрактивна и устойчива практика в усилията за изграждане на хармонично развити и активни личности, за които опазването и грижата за околната среда не е просто модерната «зелена» идея, а цялостен стил и начин на живот.

Заедно с децата ние всички ще се радваме на първата солидарна трапеза, на която заедно ще празнуваме и ще хапнем от съвместно отгледаната био-салата от домати, краставици и пиперки.

А НАЙ-СКЪПОЦЕННАТА РЕКОЛТА, която сезон след сезон ще култивираме във вкусната био-градинка – това са красивите цветове и плодове на качествата, които ще узреят в децата – единствената ни надежда за бъдещето – това са любознателност, търпение, последователност, доброта, внимание, толерантност и любяща грижа към околните и Природата, уважение към всичко живо, както и едно осъзнато и благодарно отношение към храната и трудът, положен за нейното създаване.

Искрено се надяваме, че идеята за ВКУСНАТА ГРАДИНКА, след изпълнение на нейния първи експериментален сезон, ще излезе от двора на ЦДГ 93 в кв. Лозенец, и неиното послание ще стигне до сърцата и съзнанието на колкото се може повече ръководители на учебни
заведения, граждански групи, родители, възпитатели и... спонсори.

ПАРТНЬОРИ и СЪМИШЛЕНИЦИ на вкусната био-градинка са:

  • ЦДГ N93 “Славейче”
  • НЧ “Бъдеще Сега
  • Слоу Фууд България; Българска Асоциация Биопроизводители
  • Родителско настоятелство “Св. Мина”
  • Био-динамична ферма “Къщата с бамбука”
  • Био-ферма “Мало Пещене”

Екипът на ВКУСНАТА ГРАДИНКА е отворен за нови приятели, съмишленици и партньори – ако идеята ви харесва – потърсете ни!

ЗА КОНТАКТ:

Мария Димитрова - GSM: 0889.429.165

Елена Анастанова - GSM: 0896.860.640

ФОНДАЦИЯ ЗАЕДНО – ОБЩУВАНЕ ЗА ПОДКРЕПА И РАЗВИТИЕ

Skype: zaedno.net
E-mail: [email protected]
Web: www.zaedno.net
www.gradinka.zaedno.net

 

The Delicious Bio-garden (www.gradinka.zaedno.net)
 Organization/institution providing good practice example
Name: Foundation „TOGETHER – communication for support and development” (Фондация "ЗАЕДНО – общуване за подкрепа и развитие")
Country: Bulgaria
Type: non-governmental, non-profit organisation
Website (if applicable): www.zaedno.net
Contact person:
Contact details:

 Target group – children, adults

 The context of the issue envisaged:
The Delicious Bio-garden is a very popular around the world practice for implementing ecological education through experience and it encourages the establishment og self-supporting communities. The Biogarden is an innovative educational instrument uniting many and different topics and developing in children and adults sustainable habits for a healthy way of life and preservation of the environment.

 Forms of art manifestations:
Fine Arts: Painting Sculpture Crafts Architecture Other
Performing Arts: Music Dance Drama Karaoke Other
Literature Publications х Book releases Literacy clubs Debates Other
Media Arts: Radio Television Online x Other
Visual Arts: Photography Film Other
Street Art: Graffiti Street manifestations x Other
Culinary Art x
Fashion Art

 Action/project/activity – 200 words
The activities carried out (title/programme/etc.):

The establishment of the first delicious bio-garden in Sofia is considered to be the introduction of a social innovation supporting the alternative education of childeren and adults. It is focused on education through experience and creates positive qualities and creative approach towards the world we live in. The initiative turns the preservation of the environment not only into a modern „green” idea but into a whole new lifestyle.
The participants in the bio-garden are taught how to grow their food alone, love it and respect it. At the end all sit at a common table and enjoy the bio-food they have grown.

 Outcomes and impact– 100 words
Outcomes:
• Solidarity actions for development of the garden – using abandoned children playgrounds and spaces for setting up herb gardens, vegetable gardens and installations for collecting rain water
• Lessons from the nature – an open course in which children and adults are introduced in the art of growing a garden and eating healthy. During the work process developing training modules for alternative, entertaining and creative eco-education both for children and adults (educators, trainers, parents).
• Film “City of Dreams – How to make a delicious bio-garden in Sofia” – a short video showing the main steps in the development of the bio-garden
• Website (www.gradinka.zaedno.net) – for exchange of ideas, resources and good practices of delicious gardens
• Online guide “How to make a delicious garden” – instructions, games from the modules, interviews with the participants, pictures and practical advices for everyone who would like to take part in the initiative

Impact on each key stakeholder (organizers, target group, community, etc.):
• Delicious bio-production from the first educational herb-vegetable bio-garden set up in Sofia, following the principles of the biologically clean agriculture
• Guide with developed trainign modules with lessons and resources for establishing other educational and fun bio-gardens in the yards of the educational facilities and the space between buildings in the bigger cities
• Community with solidarity which will continue maintaining the bio-garden and help set up new ones
• Possitive approach and conscious attitude towards the preservation of the environment and the healthy way of life, both of children and adults

 

 Quotes and photos
Include/attach different quotes, photos and links related to the good practice example.
 

Go to top